Tématerületek

A magyar felvételi előkészítő 8. osztályos tématerületei az alábbiak:

 1. Szövegértés:
  - a szó szerinti, az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasás,
  - ábrák, képek kapcsolata a szöveggel,
  - a nyomtatott és az elektronikus szövegek jellemzői.
 2. Szövegalkotás:
  - olvasható, áttekinthető, tagolt íráskép,
  - elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelő szöveg, a mindennapokban megjelenő szövegek (meghívó, e-mail, SMS),
  -szerkesztési, nyelvhelyességi normák
 3. Ismeretek a nyelvről
  - a tömegkommunikáció jellemzői, eszközei és leggyakoribb műfajai,
  - a mindennapi kommunikációs helyzetek,
  - a kapcsolatteremtés formái,
  - a mondatfajták,
  - az egyszerű mondat szerkezete, írásjelei,
  - a szószerkezet típusai,
  - a mondatrészek,
  - a viszonyszók és a mondatszók szerepe a mondatban.
 4. A művészi szöveg stilisztikai-poétikai sajátosságai:
  - zeneiség, ritmus, rím,
  - ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, szó szerinti és metaforikus jelentés, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, allegória.

A magyar felvételi előkészítő 6. osztályos témakörei:

 • helyesírási alapelvek (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve),
 • betűrend, elválasztás,
 • szavak szerkezete (szótő, toldalék, képző, jel, rag),
 • hangalak és jelentés (rokon értelmű, ellentétes jelentésű, azonos alakú, több jelentésű szavak),
 • állandósult szókapcsolatok (szólás, közmondás),
 • magánhangzó-törvények (szavak hangrendje),
 • mássalhangzó-törvények (részleges hasonulások, teljes hasonulások, összeolvadás).

A matematika felvételi előkészítő 8. osztályos témakörei:

 • elemi kombinatorika (összeszámolás, sorrendek száma, kiválasztás)
 • matematikai állítások (igaz és hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése, ha...akkor szószerkezetek megértése, alkalmazása, állítások tagadása)
 • műveletek törtekkel
 • a tizedes törtek fajtái (véges, végtelen, végtelen szakaszos)
 • a kerekítés szabályainak alkalmazása
 • pozitív egész kitevőjű hatványok ismerete, a velük végzett műveletek azonosságainak alkalmazása (azonos alapú hatványok szorzása, osztása, hatvány hatványozása, azonos kitevőjű hatványok szorzása, osztása)
 • normálalak (egynél nagyobb számokra)
 • összetett számok prímtényezős felbontása, osztó, többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
 • műveletek algebrai kifejezésekkel (zárójelfelbontások, összetett műveletek, a műveleti sorrend biztos ismerete, helyettesítési érték)
 • egyenletek megoldása
 • szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 • százalékérték, százalékláb és alap meghatározása összetett feladatokban
 • két halmaz közötti hozzárendelések, alaphalmaz, képhalmaz fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, egyértelmű, többértelmű hozzárendelés
 • függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, függvény megadási módjai, függvény és grafikonja
 • grafikonok értelmezése, elemzése, adatok leolvasása
 • számpárok ábrázolása koordinátarendszerben
 • lineáris függvények ábrázolása képlet alapján, táblázattal és paraméterei alapján
 • szabály megállapítása grafikon és táblázat alapján
 • átlag, módusz, medián
 • gyakoriság és relatív gyakoriság, valószínűség és relatív gyakoriság kapcsolata
 • a háromszögek csoportosítása, négyszögek, speciális négyszögek
 • geometriai transzformációk megadása, alkalmazása
 • egybevágóság
 • a tengelyes tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos és a tengelyes szimmetria alkalmazása, szimmetrikus alakzatok
 • a paralelogramma és a deltoid származtatása, tulajdonságai
 • kerület-, területszámítás
 • sokszögek
 • a szögekre, átlókra vonatkozó összefüggések
 • a háromszög oldalai és szögei közötti elemi összefüggések
 • a háromszög köré írt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög beírt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög magasságvonala, magasságpontja
 • a háromszög nevezetes vonalai
 • a kör kerülete és területe
 • a hasáb felszíne és térfogata
 • a henger felszíne és térfogata

A matematika felvételi előkészítő 6. osztályos témakörei:

 • Halmazok ábrázolása, halmazműveletek alkalmazása.
 • Természetes számok, tízes számrendszer, kerekítés. Műveletek, műveleti sorrend. Osztó, többszörös.
 • Törtek fogalma, különböző alakjai. Törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása. Törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.
 • Tizedes törtek. Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba, közönséges törtek átírása tizedes tört alakba. Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.
 • Negatív számok. Ellentett, abszolút érték. Egész számok összeadása, kivonása.
 • Számegyenes, koordináta-rendszer, koordináták leolvasása, pontok ábrázolása
 • Mértékegységek, mértékegységváltások.
 • Adatok leolvasása, ábrázolása, rendszerezése, elemzése. Táblázatok, diagramok, grafikonok.
 • Két vagy több szám átlaga.
 • Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.
 • Téglalap, négyzet tulajdonságai.
 • Kerület,- területszámítás.
 • Térszemlélet, testek nézetei, hálói.
 • Téglatest, kocka tulajdonságai.
 • Felszín,- térfogatszámítás.
 • Sorozatok, szabályfelismerés, szabálykövetés.
 • Összeszámlálási feladatok megoldása.
 • Valószínűségi kísérletek, események gyakorisága.
 • Biztos; lehetséges, de nem biztos; lehetetlen események.
 • Matematikai szaknyelv használata (pl. és, vagy, minden, van olyan, tagadás), igaz, hamis állítások, egyszerű következtetések.
 • Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
Készítsd el weboldaladat ingyen!